תחום שירות
סינון קטגוריות נותני שירות
איזור שירות
סינון איזור שירות
עיר שירות
סינון עיר שירות

תקנון ספקים

חוזה התקשרות

 1. הערות כלליות להזמנה:
  1. הח”מ (“הספק“), מזמין בזה את שירותיה של CELEBRATE מספר עוסק 208762518 (להלן: ” נותן השירותים” ו/או “החברה“) על פי תנאי חוזה התקשרות זה ובכפוף ל”תנאים הכללים”, החלים על כלל ההתקשרות בין הצדדים והמצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו (להלן: “החוזה“).
  2. החוזה מגבש וממצה את כל ההבנות, ההסכמות וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים והצדדים מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם על מנת לקיים את החוזה.
  3. נותן השירותים הינו המפעיל של האתר CELEBRATE, הפועל בכתובת celebrateisrael.co.il, המציע פלטפורמה דיגיטלית המפרסמת ומשווקת מגוון נותני שירותים ופתרונות לאירועים ושמחות לרבות, ציוד לאירועים, אטרקציות וכיו”ב ו/או כל שירות/מוצר אחר אותו יציע הספק לגולשי האתר (להלן: “הלקוחות“) ויאושר ע”י נותן השירותים. כמו כן, האתר מציע אפשרות לשיתוף וקבלת מידע באתר ובין היתר, בלוג, מאמרי תוכן, ביקורות, הטבות, חוות דעת גולשים ועוד (להלן: “האתר“).
  4. הספק הינו בעל עסק מורשה כדין לאספקה/מכירה של מגוון מוצרים ו/או שירותים שונים בתחום האירועים שאושרו על ידי נותן השירותים (להלן: “שירותי הספק“) והוא מחזיק בכל האישורים, הרישיונות, הביטוחים והאסמכות הרלוונטיות, ככל שנדרשים, לצורך אספקת מוצרי הספק.
  5. לא יהיה תוקף לכל הבנה, הסכמה או הבטחה, אלא אם נכללה בחוזה.
 2. תיאור השירותים:
  1. נותן השירותים יעניק לספק שירותי שיווק ופרסום של מוצרי הספק כמפורט להלן:
   1. נותן השירותים יעניק לספק פלטפורמה לפרסום שירותי הספק באתר באמצעות מנוי מתחדש, חודשי או שנתי, בהתאם למסלול השירות שנבחר על ידו (מסלול השירות“).
   2. הקמת עמוד/חנות דיגיטלית/פרופיל לפרסום הספק ושירותי הספק באתר, הכולל את פירוט השירותים והמוצרים המוצעים על ידי הספק, פרטים ליצירת קשר עם הספק, דירוג וכיו”ב (“עמוד הספק“);
  2. פרסום ושיווק של שירותי/מוצרי ספק נוספים, שאינם כלולים בחוזה זה, או פרסום ביותר מקטגוריה אחת באתר, ייעשו באמצעות התקשרות נפרדת ויחויבו בהתאם ובנפרד.(“השירותים”)
 3. תמורה, תנאי תשלום ותקופת התחייבות:
  1. בתמורה לאספקת השירותים, הספק ישלם לנותן השירותים תשלום חודשי מתחדש בסך הקבוע במסלול השירות שנבחר על ידו, שישולם עד ליום ה- 05 לכל חודש, בגין מתן השירות לאותו החודש.
  2. יובהר, כי באפשרות נותן השירותים לקבוע דרכי התחשבנות שונים, כפי שיקבע על ידו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בהודעה מראש בת 30 ימים.
  3. לצדדים תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות בחוזה זה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני 30 ימים מראש רק במסלול המתחדש באופן חודשי. ככל וקבועה תקופת התחייבות במסלול השירות שנבחר, אז אפשרות הביטול תחול רק לאחר סיום תקופת ההתחייבות. לא ניתן לבטל מנוי שנרכש לתקופה קצובה אלא רק שלא לחדשו לתקופה נוספת בתום תקופת ההתקשרות. בכל מקרה, התחייבויות הצדדים יקוימו כמוסכם בגין תקופה זו. סיום ההתקשרות אינו מעמיד למזמין זכות לקבלת החזר ו/או זיכוי בגין תשלום ששולם ו/או צריך להשתלם לנותן השירותים.
  4. יובהר, כי אי תשלום התמורה במועד יביא למחיקה אוטומטית של פרופיל הספק מהאתר.
  5. התמורה הינה בגין השירותים כפי שתוארו לעיל, שירותים נוספים שאינם כלולים בחוזה זה (אם וככל שידרשו) יחויבו על פי חוזה התקשרות נוסף שיעשה בין הצדדים מבעוד מועד.
  6. ככל ונותן השירותים יאוגד כחברה בע”מ או בכל דרך אחרת, יראו את חוזה זה כחוזה מחייב בין החברה שתוקם לבין הספק.
  7. לכל הסכומים האמורים יתווסף מע”מ כדין, אשר כנגד תשלומו תומצא למזמין חשבונית מס כדין.

תנאים כללים

 1. הגדרות:
  יום עסקים – פירושו יום שבו הבנקים פתוחים בישראל. החוזה – כל חוזה התקשרות עליו חתמו הצדדים לרבות הוראות תנאים כללים אלו. השירותים – כמפורט בסעיף 2 לעיל.
 2. הצהרות והתחייבויות
  הצדדים מצהירים ומתחייבים כדלקמן: (א) כי אין כל מניעה משפטית, חוזית, חוקית או אחרת המונעת מהם מלהתקשר בחוזה זה ולמלא את כל התחייבויותיהם כלפי הצד השני; (ב) כי נותן השירותים יעניק שירותים אך ורק על פי ובהתאם להוראות החוזה וללא חריגה ממנו; (ג) כי הם מתחייבים לעשות כל שביכולתם על מנת לקיים את החוזה; (ד) הספק הוא בעל הכישורים, הניסיון, הידע, המיומנות, האמצעים, הכלים והיכולת הנדרשים על מנת למכור ולספק את שירותי ומוצרי הספק ללקוחות. (ה) הספק יעניק את השירותים ללקוחות במקצועיות הגבוהה ביותר, בחריצות ובנאמנות וימנע מכל מעשה או מחדל שיש בהם לפגוע בנותן השירותים, באתר ו/או בלקוחות. (ו) נותן השירותים אינו צד לכל התקשרות בין הלקוחות לספק והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין הלקוחות והספק, נותן השירותים אינו מספק את שירותי הספק אלא הספק עצמו. נותן השירותים משמש כפלטפורמה המתווכת בין הלקוחות לספק בלבד. לפיכך, כל האחריות לשירותי הספק, לרבות טיב ואיכות השירותים, תכונותיהם, אופן אספקתם, מדיניות ביטול והתשלום בגינם חלה על הספק בלבד, על הספק להיענות לכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה מצד הלקוח. כמו כן, ההתקשרות עם הלקוחות ותיאום מתן השירותים ייעשה באופן ישיר מול הלקוח. (ז) הספק הינו האחראי הבלעדי על כל האישורים, הרישיונות, הביטוחים, האסמכות, התקנים וכיו”ב הנדרשים לאספקת שירותי ומוצרי הספק ולכל שירות המוצע על ידו.
 3. סיכון, אחריות ושיפוי.
  הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לנותן השירותים ו/או לצד שלישי עקב מתן השירותים ו/או מוצרי הספק וישפה את נותן השירותים בגין כך ובתנאי שנותן השירותים פעל על פי החוזה ו/או באופן סביר. מובהר כי נותן השירותים לא יישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר יגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אשר בוצע על ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או בגין מכירת מוצרי הספק ו/או עקב אי עמידה בהוראות חוק הגנת הצרכן או כל דין אחר על ידי הספק. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נותן השירותים ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לכל נזק הנובע מכוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתו, ובכלל זה, תקלות טכניות ו/או בעיות תקשורת באתר, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו ואשר בשלן אין באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו. יובהר, כי נותן השירותים אינו מתחייב לכמות מכירות מסוימת ו/או הגדלת נפח תנועה /או קבלת לידים באמצעות האתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי נותן השירותים בגין כך. נותן השירותים רשאי להפסיק את מתן השירותים בהתאם לשיקול דעתו לצורכי תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור המערכות ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי נותן השירותים בגין הפסקת השירותים.
 4. קניין רוחני:הספק מאשר כי כל מידע ו/או קניין רוחני אחר שיופק על ידי נותן השירותים במסגרת החוזה יהיה קניינו הבלעדי של נותן השירותים, למעט מידע ו/או קניין רוחני אשר שייך לצד ג’ והשימוש בו ניתן על ידי רישיון שימוש או כל היתר אחר. למען הסר ספק מובהר בזאת כי (1) הספק מתחייב שלא ישתף ו/או יעביר את המידע ו/או קניין רוחני שהופק עבורו על ידי נותן השירותים לכל גורם אחר מלבדו; (2) הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בכל קניין ו/או קניין רוחני השייך לנותן השירותים ואשר הגיע אליו ו/או שנחשף אליו שלא במסגרת החוזה; (3) נותן השירותים רשאי לעשות שימוש במידע ו/או בקניין הרוחני כאמור לכל צרכיו מבלי שיהיה עליו לקבל את אישור הספק לשם כך; (4) נותן השירותים מתחייב שלא ישתף ו/או יעביר את המידע ו/או הקניין רוחני שהתקבל מהספק לכל גורם אחר למעט לעובדיו ו/או לצדדים שלישיים כלשהם העובדים עימו לצורך מתן השירותים;
 5. התכנים המועברים לפרסום על ידי הספק
  הספק מתחייב להעביר לנותן השירותים במועד את כל המידע הרלוונטי לצורך אספקת השירותים כגון – חומר שיווקי/פרסומי, מחירון מעודכן, תנאי שימוש, פירוט על מוצרי הספק, קטעי וידאו, תמונות, לוגואים וכד’ (להלן: “המידע“). על הספק האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע משימושו של נותן השירותים במידע ועליו להקפיד שהמידע יהיה חוקי. אין למסור מידע שידוע כשקרי, מטעה או מסולף; מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים פורנוגראפיים ו/או בעלי אופי מיני בוטה; מידע הנוגע לקטינים או לפרטיהם האישיים או מענם ודרכי התקשרות עמם; מידע ותכנים המזהים אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו הסכמתם לפרסום זהותם; תכנים המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בשמו הטוב או בפרטיותו; תכנים המעודדים לאפליה פסולה או גזענות. נותן השירותים יהיה רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו וכן לסרב לעשות בו שימוש או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לשימוש בכל עת שימצא כי הופרו תנאי הסכם זה או שהמידע ו/או התכנים פוגעים או עלולים לפגוע בפעילותו. הספק ישפה את נותן השירותים בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה נגדו בגין הפרת זכויות קניין רוחני כאמור ו/או שימוש במידע שהועבר על ידו שאינו תואם את הוראות חזוה זה ו/או הדין.
 6. התחייבויות הספק והאחריות על מתן השירות.
  הספק מתחייב: (א) לבטח עצמו בכל הביטוחים הרלוונטיים לתחום עיסוקו. נותן השירותים אינו אחראי לבטח את הספק, וכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם לספק בעקבות כך, הינה באחריותו בלבד; (ב) לספק לנותן השירותים מידע עדכני ומדויק, וכן להתנהל בשקיפות מלאה מול נותן השירותים בכל הנוגע למקצועיותו, ניסיונו, מוצריו והכשרותיו; (ג) לתת שירות מקצועי ואיכותי ללקוח, לרבות הקפדה על איכות, בטיחות, סדר ועמידה בזמנים; (ד) להתנהל בצורה נאותה ובאופן מכבד עם הלקוחות, לתת מענה הולם ללקוחות הפונים אליו בעניין קבלת שירותיו, מענה על שאלות מקצועיות וכיו”ב. האחריות למתן שירות לקוחות בגין שירותי ו/או מוצרי הספק יחול על הספק באופן בלעדי, והספק יהיה האחראי הבלעדי למועדי אספקת שירותי ו/או מוצרי הספק אליהם התחייב מול נותן השירותים ו/או הלקוחות, וכן על ביטולים ושינויים שיתבקשו על ידי לקוחות. הספק מתחייב שלא לבצע באמצעות נותן השירותים כל פעילות שאינה חוקית, ולנהוג באופן ראוי כלפי הלקוחות. בעת חתימתו על חוזה זה, הספק מאשר ומודע כי הופעתו באתר וסדר ההופעה ייקבע לפי בחירת נותן השירותים ושיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, הלקוחות רשאים להשאיר תגובות וביקורות חיוביות או שליליות על שירותי/מוצרי הספק באתר ולספק לא תהא כל טענה כנגד נותן השירותים ו/או הלקוחות בשל כך. במקרה של אי הספקת מוצר שהוזמן ע”י לקוח ללא הודעה מראש או ביטול ברגע האחרון, נותן השירותים יהיה רשאי לערוך בירור, ואף לבטל את ההתקשרות עם הספק באופן מיידי והספק יהיה חייב לשפות אותו בגין נזקים שנגרמו עקב כך.
 7. סמכות שיפוט
  הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי כל חילוקי הדעות ביניהם, ככל שיתגלעו, ייושבו ביניהם. על החוזה וכל הנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לחוזה וכל הנובע ממנו, ולא לכל בית משפט אחר זולתם.
 8. העברת זכויות
  הספק אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה ללא הסכמת נותן השירותים מראש.
 9. תשלומים, מס ערך מוסף ומיסים אחרים
  כל הסכומים המוצגים בחוזה אינם כוללים מע”מ ו/או מס אחר. ככל שעל פי דין יש לשלם ו/או להוסיף מע”מ או מס אחר על סכומים אלו הוא ישולם על ידי הספק. כל סכום שלא ישולם לנותן השירותים במועדו, יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה בשיעור המרבי המותר על פי דין לאחר היום ה- 5 שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל. יובהר כי במקרה שתשלום לא שולם לנותן השירותים במועדו נותן השירותים יהיה רשאי לדחות את לוח הזמנים שהוסכם עם הספק עבור מתן השירותים ו/או לבטל את ההתקשרות עימו באופן מיידי.
 10. בלעדיות
  נותן השירותים שומר לעצמו את הזכות להיעזר בשירותיו של צד שלישי לביצוע העבודה במסגרת החוזה (outsourcing) ולספק לא תהיה כל טענה בעניין זה. הספק לא יהיה רשאי להעסיק ו/או ליצור כל קשר עם מי מעובדי נותן השירותים, לרבות צד שלישי כלשהו ככל ונותן השירותים ייעזר בשירותיו כאמור, שלא כחלק מאספקת השירותים, במשך 12 חודשים ממועד סיום ההתקשרות אלא באישור נותן השירותים מראש ובכתב.
 11. דרכי התקשרות
  כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הם כמצוין לעיל. יראו בהודעה כתקפה אם: (א) נשלחה במסירה אישית לכתובת הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת. (ב) נשלחה בדואר רשום לכתובת הצד השני, תהיה תקפה 5 ימי עסקים לאחר שנמסרה. (ג) נשלחה לדואר האלקטרוני של הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת אישור דבר קבלת הדוא”ל.
 12. מעמד הצדדים
  מוסכם בזה כי היחסים שבין נותן השירותים לספק יהיו יחסי ספק-קבלן עצמאי, כי מעמדו של נותן השירותים לכל צורך ועניין הוא מעמד של קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות, תשל”ד-1974. וכי אין ולא יתקיימו בין הספק לנותן השירותים ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם מטעמו, יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שולח-שלוח ו/או יחסי שותפות.
 13. תקופת החוזה וסיום ההתקשרות.
  תקופת חוזה זה הינה לתקופה הקבוע במסלול השירות הנבחר ע”י הספק מיום חתימתו, לאחר מכן יתחדש החוזה באופן אוטומטי, בכפוף לתשלום התמורה לתקופה הנוספת, אלא אם יחליטו הצדדים אחרת. לנותן השירותים תעמוד הזכות לסיים את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מידי בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מבלי שיצטרך לנמק את החלטתו ומבלי שלספק תהא כל טענה ו/או תביעה בנושא, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) הספק מבצע הפרה של התחייבויותיו על פי החוזה ואינו מצליח לתקן את ההפרה כאמור תוך 10 ימי עסקים; (ב) הספק נמצא במצב של פירוק ו/או חדלות פירעון ו/או הליכים דומים או שמונה לנכסיו של הצד השני כונס נכסים; (ג) הספק לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הלקוחות, לרבות אי מתן השירות ללקוח, קבלת תגובות שליליות על שירות שניתן על ידו, היעדרות ללא הודעה מוקדמת ממתן שירותים ללקוחות, עיכובים באספקת מוצרי הספק וכיו”ב; (ד) אי תשלום ו/או עיכוב בתשלום הספק לנותן השירותים את הסכומים האמורים בחוזה תעמיד לנותן השירותים זכות לסיים את החוזה מידית. ככל ותגיע התקשרות הצדדים לסיומה, מכל סיבה שהיא, נותן השירותים יסיר מהאתר את כלל התכנים והמידע אשר סופקו על ידי הספק ומוצגים באתר. נותן השירותים לא ישמור ו/או יאחסן את המידע והתכנים שסופקו. כל התקשרות שתהא לאחר מכן, תהא באמצעות חוזה התקשרות חדש ובתנאים שיקבעו.
 14. שונות
  (א) חוזה זה מגבש וממצה את כל ההסכמות, המצגים וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים עובר לחתימתו ולא יהיה תוקף לכל חוזה, מצג או הבטחה אלא אם נכללו בחוזה זה גופו. (ב) ככל ולא צוין אחרת, התנאים הכללים המפורטים בחוזה זה, בשינויים המתאימים, יחולו על כל חוזה ו/או כל התקשרות עתידית ככל שתעשה בין הצדדים, ללא יוצא מן הכלל, בין אם צורפו לאותו חוזה ו/או התקשרות כאמור ובין אם לאו ולצדדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך והם מתחייבים לפעול לפי תנאים אלו. (ג) כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובהסכמת הצדדים. (ד) במידה ותנאי בחוזה ו/או בתנאים הכללים אינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה, החוזה והתנאים הכללים ימשיכו להיות מבוצעים ויראו בתנאי שאינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה כמבוטל.
 15.  

הצטרפי לאלפי הבנות בקהילת סלברייט
ותיהני מ:

+הטבות ומבצעים סופר שווים!
+קטלוגים וקליפים עדכניים.
+תוכן והמון ערך לחיים: טיפים, המלצות ומדריכים.
+פינוקים והפתעות מיוחדות לחברות הרשימה בלבד!

דילוג לתוכן